Paternalismus radnice nebo zájem veřejnosti

31.01.2012 15:05

Tisková zpráva k dnešnímu jednání Zastupitelstva města Kladna

Přejmenování ulic – Miler, Dienstbier, Havel
Územní plán – znovu a lépe
Paternalismus radnice

Poděkování
a) přijímáme příslib primátora, že se rada města bude zabývat návrhy o.s. Lepší Kladno na nejvhodnější způsob uctění památky významných osobností, které umřely v roce 2011
-nevzdáváme se možnosti přejmovat některou z ulic Kladna, při maximální snaze snížit komplikace pro dotčené občany a firmy

b) děkujeme zastupitelům, že přijali a schválili náš návrh, ve kterém uložili radě města předložit na jednání zastupitelstva 17.4.2012 možnosti při odstoupení od smlouvy o dílo se zhotovitelem nového územního plánu (dle odborné veřejnosti zásadně špatného) a vypsání veřejnou zakázky na nový (kvalitní) návrh zpracování územního plánu 


Perlička z jednání (téměř doslovná parafráze)
Zastupitel:   obracím se na radu města s žádostí, aby materiály (konkrétně návrh vyhlášky o veřejném pořádku) zasílalo zastupitelům dříve, aby si je mohli s předstihem prostudovat
Primátor:   když materiály pošleme v předstihu před jednáním, pak hrozí, že návrhy určené „pouze“ pro zastupitele „uniknou“ a dotčení podnikatelé se budou snažit ovlivnit jednotlivé zastupitele 

o.s. Lepší Kladno:   konstatujeme, že projednávání všech návrhů (i podkladů) má být veřejné s možností dotčených (poškozených, veřejnosti) se o nich včas dozvědět a v předstihu před jejich schválením se k nim vyjádřit, role města = zastupitelů je místo paternalistického a utajeného rozhodování slaďovat různé soukromé zájmy s obecným, veřejným zájmem
-poslání o.s. Lepší Kladno - hájíme zájem veřejnosti, aby rozhodování politiků zahrnovalo i připomínky dotčených, odborníků a veřejnosti