Pozvánka - jednání zastupitelstva

18.09.2012 22:17

POZVÁNKA
na 10. zasedání Zastupitelstva města Kladna, které se bude konat
18. září 2012 v 8:00 hod.
ve velkém konferenčním sále objektu č.p. 3105 Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT na nám. Sítná v Kladně-Sítné
 

Navržený program:
1. Zahájení
2. Slib strážníků Městské policie Kladno
3. Záležitosti čestných občanství, cen a čestných uznání města Kladna
4. Rozpočet Města Kladna na rok 2012
- Určení auditora pro přezkoumání hospodaření Města za rok 2012
- Rozpočtová opatření Města na rok 2012
5. Přijetí úvěru Městem - Prodloužení doby čerpání úvěru
6. Majetkové záležitosti
7. Projekty kofinancované z fondů Evropské unie - Projekty kofinancované z ROP v rámci IPRM
8. Územní plán sídelního útvaru města Kladna
9. Územní plán zóny Kladno-centrum - Regulační plán Kladno-centrum

10. Záležitosti společnosti Vodárny Kladno-Mělník, a.s.
11. Zastupování Města v orgánech společností
12. Návrhy ke schválení:
a) Obecně závazná vyhláška Města č. 44/12 „O určení míst pro provozování výherních hracích přístrojů na území města Kladna“
b) Obecně závazná vyhláška Města č. 46/12 „O určení míst pro provozování videoloterních terminálů dle § 2 písm. l) zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách ve znění pozdějších předpisů na území města Kladna“
c) Obecně závazná vyhláška Města č. 49/12 „O regulaci rušení nočního klidu“
d) Zásady hospodaření s byty v majetku Statutárního města Kladna
e) Poskytování půjček z Fondu obnovy obytných domů pro žadatele na obnovu obytných domů na území města Kladna
f) Záležitosti organizací zřizovaných Městem
- Zřizovací listina příspěvkové organizace Města Domov pro seniory Kladno
g) Záležitosti školství na území města Kladna
- Vyřazení majetku z operativní a účetní evidence příspěvkové organizace Města Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115
h) Program prevence kriminality pro město Kladno
13. Různé
14. Diskuse
15. Interpelace
16. Návrh usnesení
17. Závěr