Nový územní plán - jednání zastupitelstva

30.01.2012 14:21

Komu: zastupitelé města Kladna
Kdy: jednání 31.1.2012
Co: nový územní plán

Věc: Zařazení nového bodu na program jednání zastupitelstva

Vážený pane primátore,
vážení radní,
vážení zastupitelé města Kladna.

Na základě alarmující zprávy zástupců odborné veřejnosti (přizvané městem do pracovní skupiny) ke stavu příprav nového územního plánu, která Vám i občanským sdružením došla tuto sobotu (viz níže), se na Vás obracíme s žádostí o navržení doplnění programu a projednání této záležitosti na jednání Zastupitelstva města Kladna konaného 31.1.2012 jako samostatný bod programu jednání:

bod x) Informace o stavu příprav nového územního plánu

Zástupci radnice a odborné veřejnosti (případně i zhotovitele), by podle našeho názoru měli zneklidnělé -laické- veřejnosti vysvětlit, jak budou řešeny zásadní odborné a právní námitky proti současnému návrhu nového územního plánu tak, aby občanům i městu nevznikly škody.

S úctou
Mgr. Milan Hamerský
mluvčí o.s. Lepší Kladno
Kladno 30.1.2012
https://www.LepsiKladno.cz/

P.S: čtk 18.1.2010: Praha zastaví přípravu nového územního plánu a připraví jiný
https://www.archiweb.cz/news.php?action=show&type=1&id=11259


> ------------ Původní zpráva ------------
> Od: ondrej rys

> Předmět: Nový územní plán - poděkování a žádost o další aktivní přístup
> Datum: 27.1.2012 23:55:25
> ----------------------------------------
> Dobrý den,
> dovoluji si Vám zaslat další dopis k tématu územního plánu.
> Dopis naleznete níže, nebo v příloze ve formátu pdf.
> Předem děkuji za Váš čas věnovaný jeho přečtení.
>
> S pozdravem, Ondřej Rys
>
> Vážený pane primátore, vážení radní a zastupitelé města Kladna,
>
> rádi bychom vám poděkovali za dosavadní vstřícné kroky ve věci nového
> územního plánu (ÚP) Kladna a zároveň vás požádali o aktivní přístup i
> v dalším průběhu jeho pořizování.
>
> Oceňujeme prodloužení termínu pro podávání podnětů ke konceptu nového ÚP i
> ustavení pracovní skupiny pro územní plán, jejímž smyslem by mělo být plán
> posuzovat, (spolu)navrhovat a oponovat. Vítáme, že rada města zváží přizvat
> do této skupiny i zástupce dalších místně zaměřených občanských sdružení,
> neboť jedním z cílů ÚP je koordinace veřejných a soukromých zájmů v území a
> konstruktivní otevřená diskuse je pro dosažení tohoto cíle nezbytná.
> Zejména jsme ale rádi, že stejně jako my vnímáte význam ÚP jako základního
> koncepčního dokumentu města, který by měl stavět na jasné vizi jeho
> budoucího vzhledu a fungování a měl by tuto vizi promítnout do
> realizovatelné koncepce.
>
> Zadání ÚP, schválené zastupitelstvem 8.12.2009, je podle našeho názoru
> zdařilé. Ovšem koncept ÚP, zpracovaný firmou doc. Horkého, je značně odbytý
> (odhlédněme teď od řady kontroverzních záměrů, které se v něm vyskytují -
> většinu z nich bylo žádoucí prověřit a ukázalo se, že jejich realizace
> v navržené formě není možná). Řada lokalit je v konceptu řešena příliš
> schematicky, vyskytují se v něm regulativy, které jsou v rozporu se
> zákonem, četné chyby lze nalézt i v navrženém způsobu využití mnoha ploch
> po celém městě. Kromě toho koncept hrubě nesplňuje zadání ÚP, jak jsme
> upozorňovali v e-mailu, který jsme vám zasílali 28.11.2011. Celkově koncept
> působí spíše jako sbírka jednotlivých záměrů bez vzájemné koordinace a
> stejného směřování. Lze se domnívat, že k tomu přispěla i velice nízká
> cena, za kterou je ÚP zpracováván, a která se pohybuje na cca 20% reálné
> ceny ÚP pro město velikosti Kladna.
>
> Vzhledem k těmto skutečnostem si dovolujeme připomenout, že proces
> pořizování ÚP ještě zdaleka nekončí. V současné době začaly práce na
> finálním návrhu ÚP, kde by bylo možné část zmíněných nedostatků napravit.
> Žádáme vás tedy, abyste celé záležitosti věnovali i nadále náležitou
> pozornost a zajistili, že k nápravě dojde.
>
> Nabízí se samozřejmě i otázka, zda s ohledem na dosavadní zkušenosti
> nezačít znovu a lépe. Tak, aby nebylo nutné zpracovatele ÚP hlídat, zda
> v jeho práci nejsou hrubé chyby a zda vůbec splnil podmínky zadání. Je
> namístě obava, že z nekvalitního konceptu nemůže vzniknout kvalitní územní
> plán. Zatím je na případný nový začátek ještě dost času, stavební zákon
> stanoví jako termín pořízení plánu rok 2015. Přitom bychom nebyli jediným
> městem s tímto postupem, např. Praha minulý týden ohlásila, že zpracuje
> nový plán, přestože konceptu věnovala nepoměrně více úsilí a finančních
> prostředků než Kladno a pražský koncept byl výrazně zdařilejší. Žádáme
> tedy, abyste zvážili i tuto alternativu.
>
> Je v zájmu nás všech, aby Kladno získalo skutečně kvalitní územní plán.
> Takový, který bude důkladně promyšlený a zpracovaný, bude mít srozumitelnou
> a silnou koncepci (kterou nebude třeba hned tak měnit), který bude chránit
> a rozvíjet kvality města a motivovat k tomu i jeho obyvatele, o kterém bude
> existovat široký konsensus. Územní plán, kterým se město Kladno bude moci
> chlubit.
>
> Věříme, že v otázce územního plánu uděláte vše, co bude ve vašich silách.
> V Kladně dne 27. ledna 2012
>
> Ing. arch. Ondřej Rys
> Ing. arch. Marek Bečka
> Ing. arch. Václav Kruliš
> Mgr. Lukáš Krinke