Město Kladno platí 1743 zaměstnancům 469,650 miliónů

10.09.2010 23:43


Vážený pane,

dne 17. 8. 2010 nám přišel do el. podatelny Váš dotaz dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Jelikož byl Váš dotaz značně rozsáhlý a bylo potřeba k jeho vyřízení vyhledání a sběr objemného množství oddělených a odlišných informací, a zároveň bylo nutno požadované informace zjišťovat v oddělených úřadovnách, respektive organizacích, lhůtu pro odpověď jsme byli nuceni dne 27. 8. 2010 na základě § 14 odst. 7) písm. a), b) zákona č. 106/1999 Sb. prodloužit o 10 dní.

Odpovědi na Vaše dotazy jsou vždy níže pod otázkou:

 

A) kolik zaměstnanců spadá pod magistrát města, kolik jsou celkové mzdové náklady v roce 2010

Statutární město Kladno má celkem 426 zaměstnanců a plánované výdaje na platy v roce 2010 činí 129 142 000,- Kč (oba údaje zahrnují i Městskou policii Kladno)

B) kolik zaměstnanců mají podniky zřízené městem, kolik jsou mzdové náklady

Podniky založené Městem a organizace zřízené Městem mají 1 317 zaměstnanců. Mzdové náklady jsou 340 517 290,- Kč. Poznámka: u subjektů zřízených Městem byly k dispozici údaje na rok 2010 a u subjektů založených Městem za rok 2009.

C) kolik bude od září míst v mateřských školkách zřizovaných městem, kolik je letos neuspokojených žádostí rodičů o umístění dětí v městské mateřské školce

Míst v mateřských školách zřizovaných Městem je od září 2010 2020. Žádostí rodičů o umístění dětí v mateřské škole bylo celkem 1 478, z toho neuspokojených 781. Je ovšem třeba zdůraznit, že někteří rodiče podávali mnohačetné žádosti na několik různých mateřských škol. Byl i případ devítinásobného podání žádosti, z čehož pochopitelně osm žádostí uspokojeno nebylo.

D) kolik je neuspokojených žadatelů o umístění v domově seniorů

Domovy pro seniory zajišťuje Kraj. Jestliže ale máte na mysli Domov pro seniory Kladno, ul.  Františka Kloze 1178, který je zřízen Městem, tak zde je evidováno 150 žádostí. Je nutno ale zdůraznit, že zhruba polovina z tohoto počtu jsou žádosti podané dlouho dopředu. Když se následně v domově pro seniory uvolní místo a pracovník domova žadatele obvolává, dostává se mu mnohdy odpovědi, že do domova žadatelé ještě nechtějí.

E) měsíčník Kladno 2010
-   existuje redakční rada, kdo ji tvoří a jak se v ní rozhoduje
-   kolik jsou náklady hrazené z rozpočtu města na jedno číslo, respektive za celý rok (2009, 2010) 
-   zašlete kopii smlouvy mezi městem a Kladenským deníkem (VLP)

- redakční rada neexistuje
- 2009 – vydával Press Publishing Group, s.r.o. - náklady na jedno číslo činily 3,60 Kč s DPH. Za celý rok to bylo 1 466 080,- Kč s DPH (11 vydání).
2010 – vydává Vltava Labe Press, a.s. – náklady na jedno číslo činí 1,90 Kč s DPH. Za celý rok to je 839 300,- Kč s DPH (11 vydání).
- kopie smlouvy je přílohou tohoto dopisu.

F) kolik míst chybí na parkování v celém Kladně, případně i jednotlivých katastrálních územích

Tímto údajem nedisponujeme, ani jej nelze zjistit.

G) roční náklady na údržbu zeleně

Roční rozpočet (na rok 2010) na údržbu zeleně činí 17 500 000,- Kč. Konečné náklady jsou přímo odvislé od počtu sečí, což je dáno klimatickými podmínkami, a požadavků na údržbu zeleně, např. výsadbu stromů, keřů, apod.

 

Upozorňuji, že za poskytnuté informace si neúčtujeme žádné peníze, ačkoliv bychom tak učinit mohli.

Vilém Frček, vedoucí odd. komunikace s veřejností

 

 opožděná a neúplná odpověď tiskové mluvčího města na dotaz lídra kandidátky Milana Hamerského dle zákona o svobodném přístupu k informacím