Kauza Dům kultury -smlouva město-odbory

09.05.2014 10:57

ODS a ČSSD přelévají milióny města občanů do svého podnikání. Smlouva o dotaci mezi městem (ODS, ČSSD) a odbory (ODS, ČSSD) o 12miliónů.

Radní Muláček/ODS a náměstek Volf/ČSSD navrhli 12 miliónovou dotaci do Domu kultury, který provozuje Muláček s rodinou (syn -restaurace R´n´R) a ve kterém provozuje kino Volf s rodinou (bratrem -taky zastupitelem ČSSD). Město mělo dostat za 10let 80 akcí zdarma =150tisíc, když dnes akce stojí zájemce 63 tisíc (zdroj primátor). !! Nehoráznost na druhou ! Pro smlouvu hlasovali vedle ODS, ČSSD, i ostatní strany !! 

 

ODStv: www.youtube.com/watch?v=19yEO2CaRXw&feature=youtu.be

TV Lepší Kladno: www.youtube.com/watch?v=95V4zCTXFaA&noredirect=1

 

7. zasedání zastupitelstva města Kladna 31.1.2012

návrh, schváleno "pouze" 8 milionů, celkově již 13mega 

 

Statutární město Kladno, se sídlem Kladno, nám. Starosty Pavla 44, IČ 00234516

zastoupeno náměstkem primátora Ing. Miroslavem Bernáškem

jako poskytovatel

 

a

Odborová rada POLDI Kladno,

se sídlem Kladno, Huťská 1496, IČ 144 50 534

zastoupena předsedou Richardem Mosrem a místopředsedou Františkem Konvalinou jako příjemce uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

 

Smlouvu č. S/02/012/12

o poskytnutí dotace

 

1.

Předmět a účel smlouvy

1.1.

Poskytovatel se zavazuje poskytnout na základě této smlouvy příjemci dotaci v peněžité

formě ve výši 12.000.000 Kč (slovy: dvanáctmilionůkorunčeských) pro období 2012.

1.2.

Poskytovatel poskytuje příjemci na základě této smlouvy dotaci na výměnu sedadel a opravu interiéru kina Hutník, opravu rozvodů vody, další etapu výměny oken, opláštění a odhlučnění objektu Domu kultury Kladno s tím, že příjemce dotace se zavazuje poskytnout Statutárnímu městu Kladnu po dobu 10 let bezplatně prostory Domu kultury Kladno vyjma kina Hutník na konání 3 akcí/rok a samotné prostory kina Hutník na konání 5 akcí/rok (či prostory velkého, případně malého sálu v odpoledních hodinách).

1.3.

Poskytnutí dotace, která je předmětem této smlouvy, schválilo ve smyslu ustanovení § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, usnesením Zastupitelstvo města Kladna na zasedání dne 31. 1 .2012.

1.4

Příjemce se zavazuje, že vhodným a dostatečně viditelným způsobem zajistí informování veřejnosti o finančním spolupodílení se poskytovatele na výše uvedené činnosti. Příjemce se zavazuje, že použije k propagaci logo poskytovatele „Subjekt podporovaný městem“, a to v souladu s logomanuálem. Logo a logomanuál je ke stažení na adrese:

https://www.mestokladno.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=6506&id=1412550

1.5.

Poskytovatel neposkytne dotaci, respektive má nárok na vrácení dotace v případě zjištění, že orgán příjemce (ředitel, člen správní či dozorčí rady) je personálně propojen s osobou, která pro příjemce plní zakázky.

1.6.

Na dotaci se vztahuje ustanovení zákona č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje

 

2.

Ostatní ustanovení

2.1.

Poskytovatelem bude dotace příjemci poskytnuta převodem na bankovní účet příjemce č. 381418389/0800 vedený u České spořitelny.

2.2.

Příjemce provede celkové vyúčtování poskytnuté dotace na výše uvedenou činnost a předá je poskytovateli nejpozději do 31. 1. 2013. Příjemce doloží účel čerpání kopiemi účetních dokladů (faktur, pokladních dokladů apod.) a výpisem obratů na účtech v účetnictví příjemce. Součástí vyúčtování bude i průkazná dokumentace týkající se způsobu informování veřejnosti o finančním spolupodílení se poskytovatele na uvedené činnosti dle bodu 1.4 této smlouvy.

2.3.

Prostředky, které nebyly vyčerpány do 31. 12. 2012, příjemce odvede do 15. 1. 2013 na účet poskytovatele č. 19-729141/0100 s VS 0200410 a současně zašle k této platbě avizo adresované na Odbor finanční Magistrátu města Kladna.

 

3.

Odnětí dotace

3.1.

Příjemce bere na vědomí, že poskytnutí peněžních prostředků příjemci na základě této smlouvy podléhá finanční kontrole podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů.

3.2.

Na neoprávněné použití nebo zadržení peněžních prostředků poskytovatele poskytnutých příjemci na základě této smlouvy, se vztahuje ustanovení § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

3.3.

V případě, že příjemce poruší povinnosti v bodech 1.2 a 2.2 této smlouvy, bude poskytovatel požadovat vrácení poskytnuté dotace v plné výši a příjemce dotace je povinen neoprávněně čerpanou dotaci poskytovateli vrátit. V případě, že příjemce poruší povinnost v bodě 1.4 této smlouvy, má poskytovatel právo na odstoupení od smlouvy.

3.4.

V případě, že příjemce dotace zcizí v průběhu 10 let nemovitost, na kterou je dotace poskytnuta, je povinen dotaci, respektive její poměrnou část, poskytovateli vrátit.

 

4.

Závěrečná ustanovení

4.1.

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a byla sepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou.

4.2.

Tuto smlouvu lze měnit pouze na základě dohody obou smluvních stran a to písemně formou číslovaných dodatků, řádně podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. Každý dodatek a příloha je považován za součást této smlouvy.

4.3.

Tato smlouva a veškeré s ní související vztahy smluvních stran se řídí výhradně platnými právními předpisy České republiky.

4.4.

Jakékoliv oznámení nebo jiná sdělení, která budou nebo mohou být doručována podle příslušných ustanovení této smlouvy nebo v souvislosti s ní mezi smluvními stranami, musí být písemná a budou doručována na adresy uvedené v záhlaví této smlouvy.

4.5.

Smluvní strany prohlašují a stvrzují podpisem této smlouvy, že její obsah a podmínky odpovídají jejich pravé a svobodné vůli, že nebyla učiněna v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, obsah této smlouvy a její podmínky po přečtení schvalují a na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

 

 

V Kladně dne

………………………….. …………………………………

Statutární město Kladno

zastoupeno náměstkem primátora Ing. Miroslavem Bernáškem

 

Odborová rada POLDI Kladno

zastoupena předsedou Richardem Mosrem a místopředsedou Františkem Konvalinou