19. zasedání Zastupitelstva města Kladna se bude konat

17.06.2014 07:55

17. června 2014 v 8:00 hod. ve velkém konferenčním sále objektu č.p. 3105 Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT na nám. Sítná v Kladně-Sítné

Navržený program:
1 . Zahájení
2 . Stanovení počtu členů Zastupitelstva města Kladna pro volební období 2014 - 2018
3 . Záležitosti výborů Zastupitelstva města Kladna
- Záležitosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města Kladna
4 . Rozpočet Města Kladna na rok 2013
- Závěrečný účet města Kladna za rok 2013
- Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Města za rok 2013
5 . Rozpočet Města Kladna na rok 2014
- Rozpočtová opatření Města na rok 2014
- Rozpočtová pravidla Města na rok 2014
6 . Rozpočtový výhled Města Kladna na roky 2015-2017
7 . Majetkové záležitosti
8 . Strategie udržitelného rozvoje SO ORP Kladno
9 . Projekty kofinancované z fondů Evropské unie
- Integrovaný plán rozvo je města v rámci IOP
10. Privatizace bytového fondu Města
11. Záležitosti společností založených a stoprocentně vlastněných Městem
12. Záležitosti společností, v nichž má Město obchodní podíl
- Záležitosti společnosti Hokej Kladno s .r .o.
- Záležitosti společnosti Vodárny Kladno – Mělník, a .s .
13. Návrhy ke schválení:
a) Obecně závazná vyhláška Města č . 44/14 „O určení míst pro provozování výherních hracích přístrojů na území města Kladna“ Obecně závazná vyhláška Města č . 46/14 „O určení míst pro provozování videoloterních terminálů dle § 2 písm . l) zákona č . 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách ve znění pozdějších předpisů na území města Kladna“
b) Záležitosti organizací zřizovaných Městem
c) Záležitosti obecně prospěšných společností a zapsaných ústavů, založených Městem
d) Program prevence kriminality pro město Kladno
14. Různé
15. Diskuse
16. Interpelace
17. Návrh usnesení
18. Závěr